A Scholar's Library online Auction

Skinner
Park Plaza 63
02116 Boston, MA
Vereinigte Staaten von Amerika
+1 (0)617 3505400 · +1 (0)617 3505429

Datum der Auktion: 09.03.2017

Zurück

Bild
Six Chang Foundation CatalogsSix Chang Foundation Catalogs

Six Chang Foundation Catalogs, Jin tong fo zao xiang tu lu (Buddhist Images in Gilt-metal); Zhongguo li dai tao ci xuan ji (Selected Chinese Ceramics from Han to Qing Dynasties); Jingdezhen chu tu Ming chu guan yao ci qi (Imperial Hongwu and Yongle Porcelain Excavated at Jingdezhen); Zhongguo ya qu

Los #: 1000

Schätzpreis: 650 $ - 750 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Seven Books on Chinese CeramicsSeven Books on Chinese Ceramics

Seven Books on Chinese Ceramics, Watson, Tang and Liao Ceramics; Lion-Goldschmidt, Ming Porcelain; Beurdeley, Qing Porcelain: Famille Verte, Famille Rose; Li, Chinese Ceramics; Li (ed.), Chinese Ceramics: From the Paleolithic Period through the Qing Dynasty; Prodan, Tang Potter; and Hobson, Wares of

Los #: 1001

Schätzpreis: 350 $ - 450 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Four Books on Chinese Porcelain CollectionsFour Books on Chinese Porcelain...

Four Books on Chinese Porcelain Collections, Tsui Museum of Art, Xu shi shu guan [Ceramics I and IV]; Museum of Fine Arts, Boston, Hoyt Collection, two vols.; and Huaihaitang Collection, Ji xia ming dao: Huai hai tang cang Ming dai zhong wan qi guan yao ci qi (Enlightened Elegance: Imperial

Los #: 1002

Schätzpreis: 200 $ - 300 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Shanghai MuseumShanghai Museum

Shanghai Museum, You lan shen cai: Yuan dai qing hua ci qi te ji (Splendors in Smalt: Art of Yuan Blue-and-white Porcelain), Shanghai: Shanghai Museum, 2012, revised edition

Los #: 1003

Schätzpreis: 75 $ - 100 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Two Books on Excavated Chinese CeramicsTwo Books on Excavated Chinese Ceramics

Two Books on Excavated Chinese Ceramics, Liang, Jingdezhen chu tu Yuan Ming guan yao ci qi (Yuan's and Ming's Imperial Porcelain Unearthed from Jingdezhen); and Jingdezhen Institute of Ceramic Archaeology, Cheng yao yi zhen: Jingdezhen Zhushan chu tu Chenghua guan yao ci qi (Legacy of Chenghua

Los #: 1004

Schätzpreis: 250 $ - 350 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Yuan Tie (ed.)Yuan Tie (ed.)

Yuan Tie (ed.), Jiang xi zang ci quan ji min guo xia han ying dui zhao (Complete Collection of Porcelain from Jiangxi Provence: Porcelain from the Years 1912 to 1949), two vols., Beijing: Morning Glory Publishing, 2008

Los #: 1005

Schätzpreis: 100 $ - 150 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Nanjing bo wu yuanNanjing bo wu yuan

Nanjing bo wu yuan, Gong ting zhen zang: Zhongguo Qing dai guan yao ci qi (Treasures of the Royalty: Official Kiln Porcelain of the Chinese Qing Dynasty), Shanghai: Shanghai wen hua chu ban she, 2003

Los #: 1006

Schätzpreis: 250 $ - 275 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Six Volumes from the Complete Collection of Treasures of the Palace...

Six Volumes from the Complete Collection of Treasures of the Palace Museum, 31 Jin and Tang Porcelain; 32 Song Porcelain I; 33 Song Porcelain II; 34 Blue and White with Underglaze Red I; 35 Blue and White with Underglaze Red II; and 36 Blue and White with Underglaze Red III; Hong Kong: Commercial

Los #: 1007

Schätzpreis: 250 $ - 300 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Three Volumes from the Complete Collection of Treasures of the Palace...

Three Volumes from the Complete Collection of Treasures of the Palace Museum, 37 Monochrome Porcelain; 38 Porcelains in Polychrome and Contrasting Colors; and 39 Porcelains with Cloisonne and Famille Rose Decoration, Hong Kong: Commercial Press, 1995-2003

Los #: 1008

Schätzpreis: 150 $ - 200 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Three Volumes from the Complete Collection of the Treasures of the Palace...

Three Volumes from the Complete Collection of the Treasures of the Palace Museum, 40 Jade Ware I, 41 Jade Ware II, and 42 Jade Ware III, Hong Kong: Commercial Press, 1995-2003

Los #: 1009

Schätzpreis: 150 $ - 200 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Seven Books on Chinese CeramicsSeven Books on Chinese Ceramics

Seven Books on Chinese Ceramics, Yu, Gu gong cang ci da xi: Jun yao zhi bu (Panorama of Ceramics in the Collection of the National Palace Museum: Chun Ware); Liao, Gu gong cang ci da xi: Xuande zhi bu (Panorama of Ceramics in the Collection of the National Palace Museum: Hsuan-te Ware); Percival

Los #: 1010

Schätzpreis: 150 $ - 200 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Ten Books on Chinese CeramicsTen Books on Chinese Ceramics

Ten Books on Chinese Ceramics, Liao, Ming dai Xuande guan yao jing hua te zhan tu lu (Special Exhibition of Selected Hsuan-te Imperial Porcelain of the Ming Dynasty); Hong Kong Urban Council, Anthology of Chinese Ceramics; Lam (ed.), Elegant Vessels for the Lofty Pavilion: Zande Lou Gift of

Los #: 1011

Schätzpreis: 150 $ - 200 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Roy Davids and Dominic Jellinek, Roy Davids and Dominic JellinekRoy Davids...

Roy Davids and Dominic Jellinek, Roy Davids and Dominic Jellinek, Provenance: Collectors, Dealers, and Scholars: Chinese Ceramics in Britain and America, Oxon: Roy Davids, 2011

Los #: 1012

Schätzpreis: 75 $ - 150 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Twenty-four Books on Chinese CeramicsTwenty-four Books on Chinese Ceramics

Twenty-four Books on Chinese Ceramics, Zhang, Yuan dai qing hua yu wu cai ci qi (Blue and White and Polychrome Porcelain of the Yuan Dynasty); Wang, Underglaze Blue and Red Yuan, Ming and Qing; Butler, Seventeenth Century Chinese Porcelain; Kuo, Helen D. Ling Collection of Chinese Ceramics; Matsuoka

Los #: 1013

Schätzpreis: 350 $ - 450 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Gu gong bo wu yuanGu gong bo wu yuan

Gu gong bo wu yuan, Gu gong zhen cang Kang Yong Qian ci qi tu lu (Kangxi, Yongzheng, Qianlong: Qing Porcelain from the Palace Museum Collection), Xianggang: Liang mu chu ban she, 1989

Los #: 1014

Schätzpreis: 150 $ - 200 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Nien-Hsi Foundation CatalogsNien-Hsi Foundation Catalogs

Nien-Hsi Foundation Catalogs, Lin (ed.), Qian Feng cui se: Yue yao te zhan (Special Exhibition of Early Chinese Greenware: Principally Yuen Ware); and Teng Shu-P'ing, One Hundred Jades from the Lantien Shanfang Collection

Los #: 1015

Schätzpreis: 250 $ - 350 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Liang-yu LiuLiang-yu Liu

Liang-yu Liu, Survey of Chinese Ceramics, five vols., Taipei: Aries Gemini Publishing, 1991

Los #: 1016

Schätzpreis: 400 $ - 600 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Five Books on Chinese CeramicsFive Books on Chinese Ceramics

Five Books on Chinese Ceramics, Royal Academy of Arts, International Exhibition of Chinese Art 1935-6, fourth edition; Liu, Zhongguo Dehua bai ci yan jiu [Blanc de Chine]; Kerr, Porcelain from Dehua; Blumenfield, Blanc de Chine; and Lo, Stoneware of Yixing

Los #: 1017

Schätzpreis: 250 $ - 300 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Eight Books on Chinese CeramicsEight Books on Chinese Ceramics

Eight Books on Chinese Ceramics, S. Marchant & Son, Blanc de Chine; Donnelly, Blanc de Chine; National Palace Museum, Da guan: Bei Song Ru yao te zhan (Grand view: Special Exhibtion of Northern Song Ju Ware); Fung Ping Shan Museum, Dehua Wares; Medley, Yuan Porcelain and Stoneware; Ayers, Blanc de

Los #: 1018

Schätzpreis: 200 $ - 250 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Thirty Books on Chinese CeramicsThirty Books on Chinese Ceramics

Thirty Books on Chinese Ceramics, Mowry, Peace and Quietude: Song Ceramics from the Qingjingtang Collection; Barrett (ed.), Chinese Porcelain of the Seventeenth Century; Yuey, Song and Yuan Porcelain from the Hall of the Twenty Rarities; Miller, Elegance in Relief: Carved Porcelain from Jingdezhen

Los #: 1019

Schätzpreis: 550 $ - 650 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Baiquan LiangBaiquan Liang

Baiquan Liang, Yixing zi sha (Yixing Purple Clay Ware), Beijing: Wen wu chu ban she, 1991

Los #: 1020

Schätzpreis: 75 $ - 100 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Hong Kong Urban CouncilHong Kong Urban Council

Hong Kong Urban Council, Zhongguo gu dai cha ju zhan (Ancient Chinese Tea Ware), Xinggang: Shi zheng ju, 1994

Los #: 1021

Schätzpreis: 75 $ - 100 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Five Books on Chinese GlassFive Books on Chinese Glass

Five Books on Chinese Glass, Yang, Bo li qi (Zhongguo mei shu fen lei quan ji), vol. 4; Asian Art Museum of San Francisco, Chorus of Colors; Asiantiques, Treasures of Chinese Glass Work Shops; Curtis, Pure Brightness Shines Everywhere: Glass of China; and Feng, Gu bo li jian shang yu shou cang

Los #: 1022

Schätzpreis: 150 $ - 200 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Seven Books on Chinese Glass,Seven Books on Chinese Glass

Seven Books on Chinese Glass, Brown, Clear as Crystal, Red as Flame; Phoenix Art Museum, Chinese Glass of the Qing Period: Clague Collection; Spink, Chinese Jewellery and Glass and Chinese Jewellery Accessories and Glass; Guan, Zhongguo gu dai bo li (Early Chinese Glass); Zhang, Guang ning qiu shui

Los #: 1023

Schätzpreis: 150 $ - 200 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Six Books on Chinese Minor Arts: Metalwork and CloisonneSix Books on...

Six Books on Chinese Minor Arts: Metalwork and Cloisonne, Huang, Jin yu qing yan (Incense Burners, Ming and Qing, Yang Bingazhen Collection); Chen, Ming jing fa lang qi zhan lan tu lu (Enamel Ware in the Ming and Ch'ing Dynasties); Alexander, Cloisonne and Related Arts; Hyde, Chinese Painted

Los #: 1024

Schätzpreis: 150 $ - 200 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Five Volumes from the Complete Collection of the Treasures of the Palace...

Five Volumes from the Complete Collection of the Treasures of the Palace Museum, 43 Metal-bodied Enameled Ware, 44 Bamboo, Wood, Ivory, and Rhinoceros Horn Carvings, 45 Yuan and Ming Lacquer Ware, 46 Qing Lacquer Ware, and 48 Writing Paper and Inkstones, Hong Kong: Commercial Press, 1995-2003

Los #: 1025

Schätzpreis: 225 $ - 300 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Two Volumes from the Complete Collection of Treasures of the Palace...

Two Volumes from the Complete Collection of Treasures of the Palace Museum, 52 Embroidered Pictures, and 60 Buddhist Statues of Tibet, Hong Kong: Commercial Press, 1995-2003

Los #: 1026

Schätzpreis: 100 $ - 150 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Eight Books on Chinese Minor Arts: CarvingEight Books on Chinese Minor...

Eight Books on Chinese Minor Arts: Carving, Palace Museum, Gu gong diao ke zhen cui jing zhuang (Palace Museum Collection of Elite Carvings); Xue (ed.), Zhongguo wu nuo mian ju yi shu (Art of Chinese Ritual Masks); Kwan, Ming and Qing Bamboo; Wang, Bamboo Carving of China; Spink, Ivories of China

Los #: 1027

Schätzpreis: 250 $ - 300 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Eight Books on Chinese Minor ArtsEight Books on Chinese Minor Arts

Eight Books on Chinese Minor Arts, Kwan, Chinese Mother-of-pearl; Fang, Treasures of the Chinese Scholar; Li, Miniature Arts in China; National Palace Museum, Masterpieces of Chinese Miniature Crafts; Myers, Silks for Thrones and Altars; Hejzlar, Early Chinese Graphics; Shanghai Chinese Classical

Los #: 1028

Schätzpreis: 75 $ - 100 $

Datum: 09.03.2017

Bild
Eight Books on Chinese Snuff BottlesEight Books on Chinese Snuff Bottles

Eight Books on Chinese Snuff Bottles, Hui, Hu zhong mo maio: Song xian fen shi cang nei hua bi yan hu (Inkplay in Microcosm: Inside-painted Chinese Snuff Bottles: the Humphrey K.F. Hui Collection), and Imperial Qing Tradition: Chinese Snuff Bottles from the Collection of Humphrey K.F. Hui and

Los #: 1029

Schätzpreis: 300 $ - 400 $

Datum: 09.03.2017